Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de predikant en ambtsdragers uit de gemeente. Ambstdragers zijn ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Er geldt een ambtstermijn van 4 jaar.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad is het moderamen. De predikant, voorzitter van de kerkenraad, de voorzitter van de diaconie en de scriba nemen hieraan deel.

Ouderling
Een ouderling coördineert het bezoekwerk in een bepaalde wijk. De bezoeken aan gemeenteleden worden gedaan door de contactpersonen, de pastoraal medewerker en door de wijkouderling. Eén keer in de maand is er pastoraal overleg waarin dit besproken wordt. Als wijkouderling ben je ook lid van de kerkenraad, in principe vergadert de kerkenraad elke 1e maandag van de maand. In de kerkenraad komen alle zaken die onze wijkgemeente betreffen aan bod.
Een speciale taak is er voor de jeugdouderling. Hij of zij coördineert alle activiteiten voor de jeugd.

Kerkrentmeester
De kerkrentmeesters zorgen voor de gebouwen en de goederen van de gemeente, beheren de financiën en houden het kerkelijk register bij. Ook houden zij een wijkkas bij voor alle kleinere uitgaven t.b.v. de wijkgemeente.

Diakenen
De diakenen zijn er voor mensen die het moeilijk hebben in de gemeente, de wijk en verder weg. Wat de diaconie precies doet is te lezen op de pagina over delen.

De sfeer in de kerkenraad is informeel en plezierig. Het is een
gezellige groep mensen, ieder met zijn eigen achtergrond en ideeën. Als ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken heb je op zondag dienst, gemiddeld is dit 1x per maand.